гуманистическая психология

Гуманістична психологія: цілісний погляд на унікальність людського досвіду

Гуманістична психологія – це впливовий напрямок у психології, який підкреслює унікальність людського досвіду, внутрішню мотивацію та прагнення особистісного зростання. На відміну від біхевіоризму та психоаналізу, які домінували у першій половині 20-го століття, гуманістична психологія фокусується на позитивних якостях та потенціалі людини, а не на патологіях чи певній поведінці.

Основні засади гуманістичного підходу включають:

 • акцент на суб’єктивному досвіді та самореалізації;
 • повага до людської свободи та відповідальності;
 • холістичний погляд на особистість як цілісну систему;
 • прагнення до зростання, розвитку та самоактуалізації.

Гуманістична психологія розглядає людину як активного, цілеспрямованого індивіда, який прагне самопізнання, особистісної зрілості та реалізації своїх можливостей. Вона наголошує на важливості таких цінностей, як свобода вибору, відповідальність, творчість та міжособистісні стосунки, засновані на емпатії та прийнятті.

один из основателей гуманистической психологии
Абрахам Маслоу

Історія виникнення гуманістичної психології

Історія виникнення гуманістичної психології тісно пов’язана з культурними та інтелектуальними трансформаціями середини 20 століття. У цей період багато мислителів і вчених стали відчувати потребу в новому, більш цілісному і позитивному погляді на людську природу, який би виходив за рамки біхевіористських і психоаналітичних парадигм, що домінували на той час.

Хоча біхевіоризм і психоаналіз зробили значний внесок у розвиток психології як науки, їх обмеженість полягала в тому, що вони розглядали людину переважно через призму детермінізму, патологій та пригнічених потягів. Багато психологів і філософів усвідомили необхідність поглянути на людину з нової перспективи, що акцентує увагу на її унікальності, свободі волі, прагненні особистісного зростання та самореалізації.

Передумови виникнення гуманістичної психології можна знайти у роботах таких мислителів, як Вільям Джеймс, Анрі Бергсон і Едмунд Гуссерль, які підкреслювали роль суб’єктивного досвіду, інтуїції та усвідомленості у житті. Ідеї екзистенційних філософів, таких як Мартін Хайдеггер, Жан-Поль Сартр та Альбер Камю, також істотно вплинули на формування гуманістичної перспективи в психології.

Соціокультурні зміни того часу, такі як рух за громадянські права, контркультура 1960-х років і зростаючий інтерес до духовних практик та особистісного зростання, створили сприятливий ґрунт для поширення гуманістичних ідей. Багато людей почали прагнути до більш автентичного та осмисленого існування, що виходить за рамки матеріального споживання та соціальних умовностей.

У цьому контексті група психологів, включаючи таких помітних постатей, як Абрахам Маслоу, Карл Роджерс і Ролло Мей, об’єдналася навколо спільної ідеї про необхідність більш людяної та орієнтованої на особистісне зростання психології. Їхні роботи, що спираються на принципи поваги, безумовного прийняття та визнання унікальності кожної людини, заклали основи для нового впливового напряму – гуманістичної психології.

Ключові представники гуманістичної психології

Серед ключових постатей, що стояли біля джерел гуманістичної психології, можна виділити:

 • Абрахама Маслоу – відомого американського психолога, який розробив теорію ієрархії потреб та концепцію самоактуалізації. Його робота “Мотивація та особистість” (1954) вважається однією з основоположних для гуманістичної психології.
 • Карла Роджерса – психолога і психотерапевта, який створив людиноцентрований (клієнт-центрований) підхід у консультуванні та психотерапії. Його книга “Клієнт-центрована терапія” (1951) мала величезний вплив на розвиток гуманістичного напряму.
 • Ролло Мея – одного із засновників екзистенційної психології та психотерапії. Його робота “Екзистенційна психологія” (1961) зробила значний внесок у розвиток гуманістичних ідей.
 • Віктора Франкла – австрійського психіатра та психолога, який створив логотерапію – терапевтичний метод, спрямований на пошук сенсу життя. Його книга “Людина у пошуках сенсу” (1946) стала класикою екзистенційної психології.

Ці та інші психологи-гуманісти прагнули досліджувати людський досвід у його цілісності, наголошуючи на важливості свободи вибору, особистісного зростання та самореалізації.

Передумови появи

Виникнення гуманістичної психології було викликано кількома ключовими факторами:

 1. Реакція на обмеження біхевіоризму та психоаналізу. Багато психологів стали критикувати механістичний погляд на людину, властивий біхевіоризму, а також зайву увагу психоаналізу до несвідомих потягів та дитячих травм.
 2. Вплив екзистенційної філософії. Ідеї екзистенційних філософів, таких як Мартін Хайдеггер, Жан-Поль Сартр та Альбер Камю, вплинули на гуманістичну психологію, привнісши теми свободи, відповідальності та пошуку сенсу життя.
 3. Культурні та соціальні зміни. Соціальні та культурні зміни середини 20-го століття, включаючи рух за громадянські права, контркультуру 1960-х років і зростаючий інтерес до духовності та особистісного зростання, створили сприятливий ґрунт для розвитку гуманістичних ідей.
 4. Незадоволеність традиційними підходами у психотерапії. Багато психотерапевтів почали шукати більш людяні і орієнтовані на особистісне зростання підходи, відходячи від суворо медичної моделі лікування психічних розладів.

Таким чином, гуманістична психологія виникла як відповідь на потребу в більш цілісному та позитивному розумінні людської природи, а також у терапевтичних методах, спрямованих на особистісний розвиток та самореалізацію.

гуманістична психологія

Основні концепції гуманістичної психології

Основні концепції гуманістичної психології являють собою ядро теоретичних положень та ідей, на яких заснована ця впливова парадигма. Вони відбивають фундаментальні принципи розуміння людської природи, особистісного зростання та самореалізації, що лежать в основі гуманістичного підходу.

Ці концепції виникли як відповідь на обмеження біхевіоризму і психоаналізу, які, на думку гуманістичних психологів, не могли повною мірою пояснити багатство людського досвіду, прагнення особистісного зростання і унікальність кожного індивіда. На відміну від цих більш ранніх напрямів, гуманістична психологія прагнула розглядати людину як цілісну особистість, наділену свободою волі, прагненням до самоактуалізації та пошуку сенсу життя.

Ключові концепції гуманістичної психології, такі як самоактуалізація, людиноцентрований підхід та екзистенційні теми, лягли в основу багатьох впливових теорій та терапевтичних методів. Вони сприяли розвитку більш позитивного та оптимістичного погляду на людську природу, підкреслюючи вроджену тенденцію людини до особистісного зростання та самореалізації.

Центральне місце в концептуальній базі гуманістичної психології займає ідея про те, що кожна людина має унікальний суб’єктивний досвід, який заслуговує на глибоке розуміння і повагу. Гуманістичні психологи виступали проти спрощених підходів, які прагнуть звести людину до сукупності окремих рис чи механізмів, і підкреслювали важливість цілісного сприйняття особистості у всьому її багатстві та складності.

Ці основоположні концепції не тільки зробили значний внесок у розвиток психологічної теорії, а й істотно вплинули на практику психологічного консультування і психотерапії. Вони сприяли створенню більш людяних і орієнтованих на особистісне зростання підходів, які продовжують застосовуватися і розвиватися до сьогодні.

Самоактуалізація по Маслоу

Однією із центральних концепцій гуманістичної психології є самоактуалізація, розроблена Абрахамом Маслоу. Згідно з Маслоу, кожна людина прагне реалізувати свій потенціал і досягти найвищого рівня особистісного розвитку та самовираження. Цей процес самоактуалізації можливий лише після задоволення більш базових потреб, таких як фізіологічні потреби, потреби у безпеці, приналежності та повазі.

Маслоу виділив низку характеристик самоактуалізованих людей, включаючи:

 • ухвалення реальності;
 • неупередженість та відкритість досвіду;
 • спонтанність і творчий підхід до життя;
 • глибокі міжособистісні стосунки;
 • незалежність та автономність;
 • пікові переживання (моменти високої усвідомленості та єднання зі світом).

Самоактуалізація, на думку Маслоу, не є кінцевою метою, а безперервним процесом самореалізації та особистісного зростання, який триває все життя.

Людиноцентрований підхід Роджерса

Карл Роджерс, один із піонерів гуманістичної психології, розробив людиноцентрований (клієнт-центрований) підхід у консультуванні та психотерапії. Суть цього підходу полягає у створенні атмосфери безумовного позитивного ухвалення та емпатичного розуміння клієнта з боку психотерапевта.

Згідно з Роджерсом, кожна людина має внутрішню тенденцію до зростання та самореалізації, і завдання психотерапевта полягає у створенні сприятливих умов для розкриття цього потенціалу.

Основні умови ефективної терапії включають:

 • Безумовне позитивне прийняття: терапевт приймає клієнта повністю, без засудження чи критики.
 • Емпатичне розуміння: терапевт намагається максимально точно зрозуміти внутрішній світ і переживання клієнта.
 • Конгруентність (автентичність) терапевта: терапевт поводиться природно і чесно, не надіваючи “професійну маску”.

Людиноцентрований підхід акцентує увагу на самодослідженні клієнта та його власних ресурсах для зміни та зростання. Роль терапевта полягає у створенні безпечної та підтримуючої атмосфери, яка дозволить клієнту набути більшого саморозуміння і самоприйняття.

Екзистенційні теми

Гуманістична психологія також тісно пов’язана з екзистенційною філософією та психологією, які акцентують увагу на таких темах, як сенс життя, свобода, відповідальність і пошук автентичного існування.

Ролло Мей, один із провідних представників екзистенційного напряму, підкреслював важливість усвідомлення людиною своєї кінцевості та фундаментальної відчуженості від світу, а також необхідність прийняття відповідальності за свій життєвий вибір. На його думку, щоб жити по-справжньому, людина має подолати тривогу, пов’язану з усвідомленням кінцевості буття, та взяти відповідальність за своє життя.

Віктор Франкл, творець логотерапії, стверджував, що пошук сенсу життя є основною рушійною силою існування. Він розробив терапевтичний підхід, спрямований на допомогу людям у здобутті свідомості життя навіть у найважчих обставинах.

Екзистенційні теми, такі як свобода, відповідальність, пошук сенсу та справжність існування, займають важливе місце у гуманістичній психології, підкреслюючи унікальність і глибину людського досвіду.

 гуманистическая психология направления

Погляд на людську природу

На відміну від біхевіоризму та психоаналізу, які розглядали людину як детерміновану істоту, підпорядковану зовнішнім стимулам або несвідомим потягам, гуманістична психологія дотримується більш позитивного та оптимістичного погляду на людську природу.

Ключові ідеї гуманістичного розуміння людини включають:

 • Акцент на позитивних якостях та потенціалі людини. Гуманісти підкреслюють здатність людей до особистісного зростання, самореалізації та творчості. Вони вірять у те, що кожна людина має вроджене прагнення розвитку та самовдосконалення.
 • Прагнення до зростання та самореалізації. Люди мають вроджену тенденцію до розвитку та реалізації свого потенціалу, якщо для цього створені сприятливі умови. Гуманістична психологія розглядає особистісне зростання як природний та бажаний процес, а не як результат боротьби з патологіями.
 • Унікальність та цілісність особистості. Кожна людина розглядається як унікальна та цілісна особистість, яка не може бути зведена до сукупності окремих рис чи поведінкових реакцій. Гуманісти підкреслюють важливість суб’єктивного досвіду та унікального життєвого шляху кожного індивіда.
 • Свобода волі та відповідальність. На відміну від більш детерміністських підходів, гуманістична психологія визнає наявність у людини свободи волі та відповідальності за свої дії та життєвий вибір. Люди розглядаються як активні творці свого життя, а не пасивні об’єкти зовнішніх сил чи внутрішніх потягів.
 • Значимість міжособистісних відносин. Гуманісти приділяють велику увагу важливості справжніх, емпатичних і приймаючих міжособистісних стосунків для особистісного зростання і самореалізації. Такі стосунки створюють атмосферу безпеки та довіри, необхідну для розкриття людського потенціалу.

Таким чином, гуманістична психологія розглядає людину як цілісну особистість, наділену свободою волі, прагненням до зростання та самореалізації, а також унікальним життєвим досвідом. Цей позитивний та оптимістичний погляд на людську природу став альтернативою більш песимістичним і детерміністським підходам минулого.

гуманистическая психология методы

Терапевтичні методи та напрями гуманістичної психології

Теоретичні концепції гуманістичної психології знайшли своє практичне втілення у різноманітних терапевтичних підходах та методах, спрямованих на особистісне зростання, самореалізацію та розкриття внутрішнього потенціалу людини. Ці методи стали відповіддю на потребу у більш людяних і орієнтованих на клієнта формах психологічної допомоги, що виходять за рамки строго медичної моделі лікування психічних розладів.

Особливістю напрямів гуманістичної психології є їхній акцент на створенні атмосфери безпеки, прийняття та емпатичного розуміння в терапевтичних відносинах. Гуманістичні психологи підкреслювали важливість побудови справжніх, поважних та довірчих взаємовідносин між психотерапевтом та клієнтом, що сприяє розкриттю внутрішніх ресурсів клієнта та його прагненню до самопізнання і особистісного зростання.

У центрі багатьох гуманістичних методів лежить ідея про те, що кожна людина має вроджену тенденцію до самоактуалізації та розвитку свого потенціалу. Завдання терапевта полягає у створенні сприятливих умов для цього процесу, надаючи клієнту безпечний простір для самодослідження, вираження почуттів та набуття більшої ясності щодо своїх цінностей і життєвих цілей.

Гуманістичні методи часто мають експериментальний і процесуально-орієнтований характер, дозволяючи клієнту поринути у безпосередній досвід “тут і зараз” і досліджувати свої почуття, думки та поведінкові патерни в поточному моменті. Ця орієнтація на суб’єктивний досвід і цілісність особистості відрізняє гуманістичні підходи від більш директивних та сфокусованих на симптоматиці методів.

Ключовими представниками гуманістичних напрямів є клієнт-центрована терапія Карла Роджерса, екзистенційна терапія Ролло Мея та Ірвіна Ялома, а також гештальт-терапія Фріца Перлза. Однак спектр гуманістичних методів і напрямів набагато ширший і включає такі підходи, як логотерапія Віктора Франкла, терапія фокусування Юджина Гендліна і холістичні методи, що інтегрують духовні традиції та альтернативні практики зцілення.

Клієнт-центрована терапія

Клієнт-центрована терапія, розроблена Карлом Роджерсом, є одним із основних методів гуманістичної психології. Її основна мета – створити атмосферу безумовного позитивного прийняття та емпатичного розуміння клієнта. Психотерапевт виступає у ролі координатора, допомагаючи клієнту досліджувати свій внутрішній досвід, набути саморозуміння та ясності щодо своїх цінностей і цілей.

У клієнт-центрованій терапії терапевт намагається слідувати за клієнтом, не нав’язуючи власних інтерпретацій чи рішень. Натомість клієнта підштовхують до самодослідження та знаходження власних відповідей на хвилюючі його питання.

Ключові елементи клієнт-центрованої терапії включають:

 • створення атмосфери безпеки та довіри;
 • активне слухання та відображення почуттів клієнта;
 • безоцінювальне ставлення та безумовне позитивне прийняття;
 • допомогу клієнту в усвідомленні та вираженні своїх почуттів та думок;
 • акцент на особистісному зростанні та самоприйнятті.

Клієнт-центрована терапія виявилася надзвичайно впливовою та широко застосовується у консультаційній практиці по всьому світу.

Екзистенційна терапія

Екзистенційна терапія, натхненна ідеями екзистенційної філософії, фокусується на таких темах, як сенс життя, свобода вибору, відповідальність і глибоке саморозуміння. Психотерапевт допомагає клієнту усвідомити свої екзистенційні проблеми та знайти способи подолання тривожності, відчуження та безглуздості.

Основні цілі екзистенційної терапії включають:

 • допомогу клієнту у прийнятті відповідальності за своє життя та вибір;
 • усвідомлення кінцевості існування та пошук сенсу життя;
 • подолання почуття відчуження та набуття більшої автентичності;
 • розвиток здатності справлятися з тривогою та невизначеністю буття.

Терапевт використовує різні методи, такі як екзистенційний аналіз, робота з дилемами, парадоксами та метафорами, щоб допомогти клієнту поглибити саморозуміння та знайти більш осмислений спосіб існування.

Ключовими представниками екзистенційної терапії є Ролло Мей, Ірвін Ялом, Еммі ван Дорцен та ін. Екзистенційний підхід часто інтегрується з іншими формами терапії, такими як гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія та психоаналіз.

Гештальт-терапія

Гештальт-терапія, розвинена Фредеріком Перлзом та Лаурою Перлз, приділяє особливу увагу теперішньому моменту та цілісному досвіду людини. Її мета – допомогти клієнту підвищити усвідомленість своїх почуттів, думок і поведінки, а також навчитися брати відповідальність за своє життя.

Основні принципи гештальт-терапії включають:

 • Фокусування на “тут і зараз” – усвідомлення поточного переживання теперішнього моменту.
 • Цілісність – розгляд людини як єдиного цілого, а не сукупності елементів.
 • Принцип “організм/середовище” – людина завжди перебуває у взаємодії зі своїм оточенням.
 • Усвідомленість та відповідальність – розвиток здатності усвідомлювати свої почуття, думки та дії, а також брати за них відповідальність.

Гештальт-терапія використовує різні техніки, такі як порожній стілець, рольова гра, робота з мріями та фантазіями, щоб допомогти клієнту здобути більшу цілісність та інтеграцію свого досвіду.

Гештальт-підхід також знаходить застосування у сфері організаційного розвитку, освіти та міжособистісних відносин, допомагаючи людям розвивати усвідомленість, оригінальність і відповідальність у різних сферах життя.

Інші напрями гуманістичної психології

Крім клієнт-центрованої терапії, екзистенційної терапії та гештальт-терапії, існує низка інших напрямів, що випливають із гуманістичної традиції:

 • Логотерапія Віктора Франкла – терапевтичний метод, спрямований на пошук сенсу життя та розвиток ціннісних орієнтацій.
 • Терапія фокусування Юджина Гендліна – підхід, що використовує тілесну усвідомленість і роботу з “чуттєвим змістом” для особистісного зростання.
 • Холістична психологія – напрям, що інтегрує різні гуманістичні підходи з духовними традиціями та альтернативними методами зцілення.
 • Позитивна психологія – область досліджень, яка фокусується на вивченні факторів, що сприяють благополуччю, щастю та реалізації людського потенціалу.

Ці та інші напрями та методи, засновані на гуманістичних принципах, продовжують розвиватися і знаходити застосування у різних сферах, від психотерапії до організаційного консультування та освіти.

пример гуманистической психологии

Вплив гуманістичної психології

Гуманістична психологія, що виникла в середині 20 століття, мала глибокий вплив на розвиток психологічної науки та практики. Її ідеї та теоретичні концепції, а також терапевтичні методи, що випливають з них, сприяли формуванню більш цілісного і позитивного погляду на людську природу і процес особистісного розвитку.

Хоча спочатку гуманістична психологія була зустрінута з деяким скептицизмом з боку домінуючих у той час напрямів, таких як біхевіоризм та психоаналіз, її вплив поступово поширювався та зміцнювався. Акцент на суб’єктивному досвіді, свободі вибору та прагненні до самореалізації знайшов відгук у багатьох психологів та практикуючих фахівців, які відчували потребу у більш людяному та орієнтованому на особистісне зростання підході.

Найважливішим внеском гуманістичної психології став розвиток терапевтичних методів, вкладених у створення атмосфери безумовного прийняття, емпатії та підтримки клієнта у процесі самодослідження та особистісного зростання.

Внесок у розвиток психології особистості

Гуманістичний підхід зробив вагомий внесок у вивчення особистості, наголосивши на важливості суб’єктивного досвіду, свободи вибору та прагнення до самореалізації. Акцент на цілісності особистості та її унікальності протистояв редукціоністським тенденціям у психології, які розглядають людину як сукупність окремих рис або механізмів.

Гуманістичні психологи також сприяли розвитку більш позитивного та оптимістичного погляду на людську природу, підкреслюючи вроджену тенденцію людини до особистісного зростання та самореалізації. Цей позитивний підхід став альтернативою песимістичним поглядам на людину, властивим деяким іншим напрямам психології.

Поширення у консультуванні та психотерапії

Методи, що випливають з гуманістичної традиції, такі як клієнт-центрована терапія, екзистенційна терапія та гештальт-терапія, набули поширення в галузі психологічного консультування та психотерапії. Вони сприяли розвитку більш людяного та шанобливого підходу до клієнта, орієнтованого на його особистісне зростання та самореалізацію.

Гуманістичні підходи також зробили значний внесок у розуміння терапевтичних відносин та важливості створення атмосфери безпеки, прийняття та емпатії для ефективної психотерапії.

авторы гуманистической психологии

Критика гуманістичної психології

Однак, незважаючи на свій вплив і популярність, гуманістична психологія також критикувалася з боку представників інших підходів. Одним із головних пунктів критики була акцентуація на суб’єктивному досвіді та недостатня увага до емпіричних досліджень та об’єктивних наукових методів.

Деякі критики стверджували, що гуманістична психологія надто покладається на особисті свідчення та важковимірні якісні дані, що знижує її наукову достовірність і можливість перевірки її теорій та методів. Інші ставили під сумнів практичну застосовність та ефективність гуманістичних методів, вимагаючи суворіших наукових доказів їхньої результативності.

На адресу гуманістичної психології висувалися звинувачення у надмірному оптимізмі, ідеалізації людської природи та ігноруванні більш темних або деструктивних аспектів людської поведінки та досвіду.

Проте, незважаючи на цю критику, вплив гуманістичної психології продовжує відчуватися у сучасній психологічній теорії та практиці. Багато передових підходів, таких як позитивна психологія, коучинг та екзистенційна психотерапія, інтегрують гуманістичні ідеї та методи у свою роботу.

Крім того, спостерігається тенденція до синтезу гуманістичних принципів з іншими теоретичними парадигмами, такими як когнітивно-поведінкова терапія, системна терапія та психоаналіз. Ця інтеграція дозволяє створювати більш цілісні та ефективні методи психотерапії та консультування.

Сучасні дослідження також все частіше звертаються до вивчення таких феноменів, як самореалізація, сенс життя і суб’єктивне благополуччя, що свідчить про вплив гуманістичних ідей на психологічну науку, який триває.

теория гуманистической психологии

Висновки

Гуманістична психологія зробила значний внесок у розширення нашого розуміння людської природи, наголосивши на важливості особистісного зростання, самореалізації та унікальності кожного індивіда. Її акцент на позитивних якостях та потенціалі людини, а також на суб’єктивному досвіді та свободі вибору, привніс свіжий погляд у психологію, яка тривалий час перебувала під впливом біхевіоризму та психоаналізу.

Основні концепції гуманістичної психології, такі як самоактуалізація, людиноцентрований підхід та екзистенційні теми, підкреслюють прагнення людини до особистісного зростання, пошуку сенсу та існування відповідно до своїх цінностей, переконань і внутрішніх відчуттів. Терапевтичні методи, що випливають із цієї традиції, такі як клієнт-центрована терапія, екзистенційна терапія та гештальт-терапія, сприяють створенню сприятливих умов для самодослідження, самоприйняття та розкриття внутрішнього потенціалу людини.

Незважаючи на критику суб’єктивності та нестачу емпіричних досліджень, гуманістична психологія продовжує впливати на сучасну психологічну теорію та практику. Її ідеї інтегруються з іншими підходами, такими як когнітивно-поведінкова терапія та психодинамічні теорії, створюючи цілісніші та ефективніші напрями психотерапії та консультування.

В цілому, гуманістична психологія нагадує нам про необхідність розглядати людину як цілісну та унікальну особистість, яка прагне самореалізації та пошуку сенсу життя. Цей акцент на людському потенціалі і цінності кожної особистості, як і раніше, актуальний і важливий у сучасному світі, що швидко змінюється.

Рекомендована література

 1. “On Becoming A Person: Therapist’s View of Psychotherapy” – автор Carl Rogers.
  Книга Карла Роджерса, засновника гуманістичної психології, в якій він викладає основні засади свого підходу до особистісного зростання та самореалізації.
 2. “Man’s Search for Meaning” – автор Viktor E. Frankl.
  Віктор Франкл, австрійський нейропсихіатр та видатний представник гуманістичної психології, розповідає про свій досвід виживання в концтаборах нацистської Німеччини та про ідею “сенсу життя” в умовах екстремальних випробувань.
 3. “Love’s Executioner and Other Tales of Psychotherapy” – автор Irvin D. Yalom.
  Ірвін Ялом, відомий американський психотерапевт і письменник, розповідає про свій клінічний досвід та підходи до терапії з погляду гуманістичної психології.
 4. “The Art of Loving” – автор Erich Fromm.
  Еріх Фромм, німецько-американський психоаналітик та філософ, досліджує поняття кохання з гуманістичної перспективи, аналізуючи його роль у різних сферах життя людини.
 5. “The Farther Reaches of Human Nature” – автор Abraham H. Maslow.
  Абрахам Маслоу, творець концепції ієрархії потреб та один із засновників гуманістичної психології, у своїй книзі досліджує вищі потреби та потенціал людської натури.
Веб-сайт http://psihologonline.pro
Записи створено 310

Пов’язані записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх